Pressupostos Generalitat 2017

Aquest dijous 30 de març ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya els Pressupostos per al 2017 i la llei d’acompanyament de mesures fiscals.

Els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici per a l’exercici 2017 preveuen canvis tributaris important a tenir en compte. Són canvis que afecten a varis impostos sobre els quals la Generalitat té delgades competències normatives, tant impostos directes, com indirectes.

Novetats:

IRPF. A partir del 2017 aquells contribuents que la seva base imposable sigui superior a 30.000 euros i que fins ara per les seves condicions personals aplicaven la deducció autonòmica del 9% de les quantitats destinades a inversió en habitatge habitual, només podran aplicar la genèrica del 7,5%. Per tant el còmput global a deduir-se no serà del 16,5%, sinó del 15% de les quantitats destinades a l’adquisició de l’habitatge habitual.

 

ITP i AJD. Canvis en els tipus impositius

  • Tipus gravamen de la transmissió d’immobles, i la constitució i cessió de drets reals sobre aquests tributen a la següent escala, enlloc del 10% del 2016:
Valor de l’immobleDes de (euros) Quota íntegra(euros) Resta valor fins a (euros)

Tipus aplicable (%)

0,00 0,00 1.000.000,00

10

1.000.000,00 100.000,00 En endavant

11

  •  En els documents públics que s’instrumenti la renuncia a l’exempció de l’IVA el tipus de gravamen passa del 1,8% al 2,5%.

Impost sobre Successions i donacions: per a poder gaudir de la bonificació del 95% del valor de les accions en societats familiar dedicades a l’arrendament d’immobles, s’elimina el requisit de local afecte a l’activitat. es deixo només el requisit de persona assalariada a temps complert, adaptant-se així a la normativa estatal que ja va contemplar aquest canvi en la reforma fiscal del 2015.

Altres:

  • Impost sobre estades turístiques: es fa modificació en els elements que són objecte del tribut incloent els creuers que arriben als ports catalans.
  • Impost sobre begudes ensucrades envasades: es crea un nou impost que grava les begudes ensucrades i que hauran de fer efectiu els distribuïdors que vulguin comercialitzar aquests productes en territori català.