Plusvàlua municipal inconstitucional II

El Tribunal Constitucional ha emès sentència declarant la inconstitucionalitat del Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal) per segona vegada.

Aquest passat onze de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha declarat que l’article 107.1, 107.2a) i el 110.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals són inconstitucionals i nuls, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. L’article 107.1 fa referència a la determinació de la base imposable per un mètode de càlcul que considera que sempre hi ha un increment de valor dels terrenys, quan en els darrers anys hem vist com terrenys que es van comprar en la època del boom immobiliari, actualment es venen per un preu que pot arribar a estar per sota de la meitat del preu d’adquisició. En aquests cassos la llei estableix que igualment s’ha de pagar la plusvàlua municipal, i això juntament amb que els valors cadastrals de molts municipis no s’han revisat genera una agreujament significatiu pel venedor.

 

Aquesta sentència ve a reforçar la doctrina del Tribunal, ja que el passat 16 de febrer el mateix va emetre sentència declarant la inconstitucional dels mateixos articles en el cas de les pèrdues de valor per a la Normativa Floral de Guipúscoa. Amb aquesta sentència el Tribunal equipara aquest impost a nivell de tot l’estat, obligant al legislador a moure fitxa en aquest sentit i a modificar la Llei per a adaptar-la a la nova situació.

 

En aquest sentit recomanem mantenir oberta la via del recurs de les liquidacions per aquest impost ja pagades, per tal d’evitar la prescripció dels quatre anys, i així poder optar a la devolució dels imports pagats.