Amnistia fiscal inconstitucional

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la amnistia fiscal que el Govern espanyol va aprovar el 2012. El  Tribunal considera que el Reial Decret, en la seva disposició addicional primera, que regulava la “Declaració tributaria especial”, suposa un canvi substancial en el sistema tributari espanyol, i per tant, aquestes canvis no es poden regular per Decret Llei. Per tant, no s’entra a determinar el fons de la normativa si no la forma. El Tribunal declara inconstitucional la norma per la materia que regula, ja que hauria de ser una Llei i no un Decret Llei el que regulés la amnistia fiscal.

En quan a les regulacions que es van fer el mateix Tribunal precisa que aquestes no poden ser revisades com a conseqüència de la nul·litat de la disposició addicional que regula la amnistia fiscal, per motiu del principi de seguretat jurídica establert a la Constitució. Per tant, tots aquells que es van acollir a la Declaració tributaria especial del 2012 no es veuen afectats per aquesta sentència.