Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

El passat dia 25 d’octubre ha estat publicat al BOE l’esperada Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, de la qual passem a descriure les principals novetats que comporta.

RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORS AUTONOMS (RETA)

Canvis que són vigents a partir del 26 d’octubre:

1. Bonificació del 100% de la quota per contingències comunes en els següents casos, sempre i quan es contracti a algú per substituir a l’autònom:

a) Atenció als fills menors de 12 anys

b) Per tenir a càrrec un familiar en situació de dependència

c)  Per tenir a càrrec familiar amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat mental, i discapacitat fí­sica superior al 65%

2.  Bonificació del 100% de la quota d’autònoms durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.

3.  Bonificació del 50% quota per contingències comuns durant 12 mesos per a les treballadores que es reincorporin al treball en el cas de que haguessin causat baixa per maternitat , adopció, acolliment o tutela en els 2 anys anteriors.

4. Bonificació del 100% de la quota empresarial corresponent a contingències comunes per la contractació indefinida de familiars del treballador autònom. Requisit de manteniment plantilla durant 6 mesos.

5.  Els treballadors autònoms podran contractar, com a treballadors per compte aliena, als fills menors de 30 anys, encara que convisquin amb ells. També, sense lí­mit d’edat, els fills que tinguin alguna discapacitat reconeguda.

6.  Bonificació per al cònjuge, fills i familiars fins a segon grau que causin alta com a familiar col·laborador en el següents termes

 • Del 50% de la quota durant 18 meso
 • Del 25% durant els 6 mesos següents al perí­ode anterior.

 

Canvis vigents a partir de 2018:

1.  Nous autònoms, o que no ho hagin estat en els 2 darrers anys a l’alta, tindran les següents reduccions en les quotes per contingències comunes:

 • 80% durant els 12 primers mesos
 • 50% durant els 6 mesos següents al perí­ode anterior
 • 30% durant els 12 mesos següents al perí­ode anterior
 • Per als menors de 30 anys, i dones menors de 35 anys, s’aplicarà  una bonificació addicional del 30% durant 12 mesos més.

2.  Nous autònoms, o que no ho hagin estat en els 2 darrers anys a l’alta, i que siguin persones amb discpacitat, cíctimes de violència de génere o vitcimes del terrorisme, tindran les següents reduccions en les quotes per contingències comunes:

 • 80% durant els 12 primers mesos
 • 50% durant els 48 mesos següents al perí­ode anterior

3.  Les altes i baixes del RETA tindran efectes en el dia que es produeixin (no es computarà el més sencer com fins ara), sempre i quan no es faci més de tres vegades durant l’any natural.

4.  Les bases de cotització es podran canviar en quatre ocasions durant l’any coincidint amb l’inici del trimestre natural.

RENDA AUTÒNOMS

Per a les persones fÍ­siques que obtinguin rendiments d’activitats econòmiques amb el mètode d’estimació directe tindrà  la consideració de despesa deduïble a partir del 2018:

 • Despeses d’aigua, gas, electricitat, telefonia i internet, a raó d’un 30% sobre el percentatges dels metres quadrats destinats a l’activitat sobre el total de l’habitatge.
 • Despeses de restaurants i hotels, sempre que s’abonin per mitjans electrònics de pagament (targetes, transferència bancaria) i siguin necessaris per l’activitat, amb el lí­mit de 26,67 euros/dia i si es a l’estranger 48,08 euros/dia.

 

ALTRES

1. Compatibilitat de la realització de treballs amb la percepció d’una pensió de jubilació contributiva:

 • Percepció del 50% de la pensió per jubilació si es realitzen treballs per compte aliè o propi.
 • Percepció del 100% de la pensió si l’activitat es realitza per compte propi i es te contractat com a mí­nim un treballador.

2. Per al 2018 el recàrrec del 20% per pagar fora de termini, es redueix al 10% durant el primer mes natural següent al del venciment del termini de ingrès.