Els apartaments turístics. Tributació

L’Agència tributaria sabrà a partir del 2018 si hem obtingut ingressos procedents del lloguer d’apartaments turístics a través de plataformes digitals. Fins ara, a l’Administració només podia saber-ho si es dedicava a fer requeriments individuals als contribuents perquè havia vist que havien anunciat el pis, la casa, en alguna de les webs/Apps que es dediquen a fer d’intermediaris. No obstant a partir del 2018, aquests intermediaris hauran de comunicar a Hisenda els allotjaments que s’han contractat a través seu indicant els import que s’ha pagat (i que per tant es susceptible de tributar a la renda), els dies que ha estat llogat i si qui ho lloga és el propietari o un tercer.

És en aquest punt que ens podem plantejar quina és la tributació d’aquest ingresos i dos són els elements a anlitzar: renda i IVA. Des del punt de vista de la renda els ingressos procedents del lloguer d’un apartament, pis o casa durant uns dies tributaran com un rendiment del capital immobiliari, i per tant, com qualsevol altre lloguer que es tingues durant tot l’any. No obstant, cal tenir molt en compte els dies que durant l’any està llogat, ja que per quan no ho estigui caldrà fer una imputació de renda immobiliària. En el cas que el que es faci sigui només el lloguer d’una habitació o d’una part de l’immoble, s’hauran de prorratejar els imports en funció del metres quadrats.

El fet que aquests ingressos es classifiquin com a rendiments del capital immobiliari fa que ens puguem deduir una sèrie de despeses com són el IBI, taxes, comunitat de veïns, assegurances, interessos hipoteca. No obstant, aquests imports s’hauran d’imputar en funció del número de dies a l’any en que es tingui llogat l’immoble.

A més, la normativa del IRPF preveu una reducció del 60% en el rendiment net (ingressos menys despeses) procedent de l’arrendament d’immobles destinats a habitatge.

En quan a considerar si aquests ingressos han d’anar subjectes a IVA, segons la llei estan subjectes a aquest impost les entregues de béns i/o prestacions de serveis realitzades per empresaris o professionals  a títol onerós (retribuït) amb caràcter habitual o ocasional, en l’exercici de la seva activitat empresarial. En concret a l’article 5 de la Llei de l’IVA s’atorga la condició d’empresari o professional a qui realitzi una o varies entregues de béns o prestacions de serveis que suposin l’explotació d’un bé corporal o incorporal amb la finalitat d’obtenir ingressos continuats en el temps. En resum, el que ve a dir, es que encara que es llogui el pis un sol dia a l’any, a efectes del IVA s’és empresari i que per tant el lloguer  es troba subjecte a aquest impost ja sigui com a habitatge habitual o com habitatge de temporada.

Un cop sabem que s’és empresari a efectes de l’IVA hem de veure si aquesta operació esta exempta o no d’aquest impost. L’article 20 de la llei de l’IVA recull les exempcions, i en concret en el punt 23 parla que els arrendaments destinats a habitatge es troben exemptes. No obstant, en els casos que els arrendaments d’apartaments o habitatges moblats, quan el llogater s’obligui a prestar algun dels servies complementaris propis de la industria hotelera, aleshores si que es tributa per IVA, al tipus reduït del 10%. La normativa estableix com a serveis propis de la industria hotelera entre d’altres, els d’atenció i recepció permanent, neteja periòdica de l’immoble, canvi periòdic de la roba de llit i bany, serveis als clients com restauració, tintoreriaa, custodia maletes, etc. Per al contrari no es consideren serveis complementaris propis de la industria hotelera els següents:

  • Serveis de neteja i serveis de canvi de roba de l’apartament prestats a l’entrada i a la sortida del període contractat.
  • Serveis de neteja de les zones comuns de l’edifici (portal, escales i ascensors)
  • Serveis d’assistència tècnica i manteniment per a eventuals reparacions

Per tant, el fet de prestar només els serveis anteriors, fa que l’arrendament de l’habitatge estigui subjecte pero exempt de IVA. Es per tant important definir bé les condicions contractuals de l’arrendament en aquest sentit per evitar ensurts amb inspeccions d’Hisenda..

Qualsevol dubte que es tingui recomanem que consulti amb els nostres experts que el podran assessorar de forma més adequada al seu cas.