El IVA d’intèrprets, artistes, directors i tècnics

Entre d’altres mesures, el Reial Decret Llei 26/2018, de 28 de desembre, va afegir un nou supòsit en el qual es pot aplicar l’IVA reduït del 10% a partir de l’1 de gener de 2019. Es tracta d’aquells serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d’espectacles i als organitzadors d’obres teatrals i musicals.

Aquests tipus de serveis ja se’ls hi aplicaba el tipus reduït amb anterioritat al 1 de setembre de 2012, en que van passar a tributar al 21%.

Es per això, que recentment, la Administració Tributaria ha fet un seguit d’aclariments en base a la doctrina de la Direcció General de Tributs per tal que el contribuent apliqui correctament aquest tipus impositiu, que tot seguit expliquem.

  1. Persona física. La llei parla clarament que el intèrpret, artista, director o tècnic que presta el servei ha de ser persona física. Per tant, si ho fa una empresa, comunitat de bens, el tipus aplicable és el general (21% vigent actualment).
  2. Destinatari  ha de ser organitzador de l’obra teatral o musical. Té aquesta consideració qui realitzi l’ordenació dels mitjans materials i/o humans amb la finalitat que l’obra teatral o musical es representi (contractació local, publicitat, venda d’entrades, etc.). Poden tenir aquesta consideració entitats públiques (Ajuntaments, Diputacions, Comunitats Autònomes, Estat), col·legis privats o públics, empresaris teatrals, sales de festa, promotors (quan no actuïn com a intermediaris),, etc. Quan el destinatari sigui un intermediari, aleshores el tipus aplicar serà del 21%.
  3. En quan a l’aplicació no l’afecta el lloc on es realitzin les obres teatrals i musicals, ni la finalitat, ni la forma de la contraprestació (fixe, en proporció a les entrades venudes, etc.). Es consideren també aplicable als teatres de titelles, conta contes, recitals de poesia. L’activitat de màgia no es considera obra teatral, per la qual cosa va al tipus general.

Per tant, qualsevol persona que es dediqui a aquestes activitats, haurà de tenir en consideració aquests requisits per veure si pot aplicar el tipus reduït del 10%, o per el contrari esta obligat a aplicar el tipus general del 21%.