Blog

El IVA d’intèrprets, artistes, directors i tècnics

Entre d’altres mesures, el Reial Decret Llei 26/2018, de 28 de desembre, va afegir un nou supòsit en el qual es pot aplicar l’IVA reduït del 10% a partir de l’1 de gener de 2019. Es tracta d’aquells serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques […]

Read More

Les deduccions autonòmiques en successions i Andorra

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la seva sentencia del 3 de setembre de 2014 (assumpte C-127/12) va cridar l’atenció al legislador espanyol pel fet que en el Impost de Successions, un resident a un altre Estat membre, només podia tributar per la normativa estatal i per tant no podia acollir-se […]

Read More

Els no residents en el Impost Successions

El passat 19 de febrer de 2018 el Tribunal Suprem (TS) va dictar una sentència de rellevant importància en quan al tractament del Impost de Successions y Donacions (ISD) per als no residents i que suposa un canvi en els criteris sotinguts fins ara. La normativa tributaria establia que en el cas que el causant i/o […]

Read More

Els apartaments turístics. Tributació

L’Agència tributaria sabrà a partir del 2018 si hem obtingut ingressos procedents del lloguer d’apartaments turístics a través de plataformes digitals. Fins ara, a l’Administració només podia saber-ho si es dedicava a fer requeriments individuals als contribuents perquè havia vist que havien anunciat el pis, la casa, en alguna de les webs/Apps que es dediquen […]

Read More

Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

El passat dia 25 d’octubre ha estat publicat al BOE l’esperada Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, de la qual passem a descriure les principals novetats que comporta. RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORS AUTONOMS (RETA) Canvis que són vigents a partir del 26 d’octubre: 1. Bonificació del 100% de la quota per contingències comunes en els […]

Read More

Els model 720 i les seves sancions

La llei 7/2012 de 29 d’octubre, va suposar l’obligació d’informar dels bén i drets situats a l’estranger. Des del 2013, entre el dia 1 de gener i el 31 de març de cada any, els residents fiscals a Espanya han de presentar respecte a l’exercici anterior, informació sobre el següents elements que es trobin a […]

Read More

Amnistia fiscal inconstitucional

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la amnistia fiscal que el Govern espanyol va aprovar el 2012. El  Tribunal considera que el Reial Decret, en la seva disposició addicional primera, que regulava la “Declaració tributaria especial”, suposa un canvi substancial en el sistema tributari espanyol, i per tant, aquestes canvis no es poden regular per […]

Read More

Plusvàlua municipal inconstitucional II

El Tribunal Constitucional ha emès sentència declarant la inconstitucionalitat del Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal) per segona vegada. Aquest passat onze de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha declarat que l’article 107.1, 107.2a) i el 110.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals són inconstitucionals i […]

Read More

CAMPANYA RENDA I PATRIMONI 2016

Novament ens trobem immersos a la campanya de la renda. A partir del 5 d’abril ja es podrà sol·licitar l’esborrany de la renda. L’any 2016 és un any que inclou novetats que s’han de tenir en compte per aprofitar la lletra petita de la llei, com són l’ampliació del percentatge de pèrdues patrimonials que es […]

Read More

Pressupostos Generalitat 2017

Aquest dijous 30 de març ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya els Pressupostos per al 2017 i la llei d’acompanyament de mesures fiscals. Els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici per a l’exercici 2017 preveuen canvis tributaris important a tenir en compte. Són canvis que afecten a varis impostos […]

Read More