Els model 720 i les seves sancions

La llei 7/2012 de 29 d’octubre, va suposar l’obligació d’informar dels bén i drets situats a l’estranger. Des del 2013, entre el dia 1 de gener i el 31 de març de cada any, els residents fiscals a Espanya han de presentar respecte a l’exercici anterior, informació sobre el següents elements que es trobin a l’estranger:

  • Comptes en entitats financeres
  • Valors, drets, assegurances i rendes
  • Béns immobles i drets reals sobre aquests

Aquesta información s’ha de presentar a través del conegut com a model 720. Aquesta model ha vingut acompanyat de sancions que han estat objecte de polémica. Per una banda, tenim les sancions per presentar fora de termini o amb dades inexactes el model 720. Aquestes sancions van dels 100 euros per cada dada, amb un mí­nim de 1.500 euros, si es presenta de forma voluntària, als 5.000 euros per dada, amb un mí­nim de 10.000 euros, si es Hisenda qui detecta la falta de presentació del model.

La segona part de les sancions es la que ha generat més polémica. La llei del 7/2012 va establir que en cas de no presentació en termini del model 720, s’imputa un guany patrimonial a la declaració de la renda. Aquest guany patrimonial, classificat com a no justificat, genera  una quota addicional a pagar en renda i té associada una sanció que va fins al 150% de la quota addicional pagada. Es a dir, si tenim un immoble a Andorra que es va adquirir el 2010 per 100.000 euros i en el 2013 no es va presentar el model 720 de l’exercici 2012, aleshores s’hauria d’imputar un guany patrimonial per valor de 100.000 euros a la renda del 2012. Si aquest guany genera una nova quota tributaria de 25.000 euros, el contribuent haurà d’abonar la diferència entre el que va pagar per la renda del 2012 i els 25.000 euros, i a més li caurà  una sanció de 75.000 euros.

Aquesta sanció del 150% de la quota integra resultant de l’aplicació dels guanys patrimonials no justificats ha estat matisada per la Direcció General de Tributs (DGT). En una consulta vinculant publicada el juny del 2017, la DGT ha establert que per aquells casos en que el model 720 es va presentar fora de termini peró sense requeriment previ de l’administració, és a dir fe forma voluntria, la sanció a aplicar no és la del 150% de la quota, si no que s’ha d’aplicar els criteris de l’article 27 de la Llei General Tributaria que regula els recàrrecs per declaracions extemporànies (que són el 5%, 10%, 15% i 20% segons els mesos de retard de presentació). Per tant, continuant amb l’exemple anterior de l’immoble, si es presenta el model 720 al cap de 5 mesos des de la fi del perí­ode voluntari (és a dir el 31 d’agost del 2013), la sanció seria de 2.500 euros i no de 75.000 euros. Una diferencia considerable.

Per tant, qualsevol contribuent que es vegi en aquesta situació ha d’analitzar detingudament en quin punt es troba i quina es la millor forma de procedir per regularitzar la seva situació, i mitigar els costos econòmics i legals.